SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Relacje inwestorskie

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.

Memorandum Informacyjne sporządzone zostało w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 438.029 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, których emitentem jest SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka).

Akcje serii L oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) zwanej dalej Ustawą o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.

Treść niniejszego Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na podstawie art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy o Ofercie. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z powyższym Oferta jest adresowana do rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.

Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.