SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2020

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 ROK  (w tys. zł)  
   
Przychody ze sprzedaży 43 282
Zysk z działalności operacyjnej 5 338
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  5 241
Zysk za okres sprawozdawczy netto 5 121
Aktywa trwałe 27 155
Aktywa obrotowe  25 150
Kapitał własny  25 689
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  26 616
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 158
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 376
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   -5 136
Środki pieniężne na koniec okresu    1 870
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję  1,06
 
 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 12,11
Rentowność sprzedaży netto (%) 11,83
Rentowność kapitału własnego (%) 19,93
Rentowność majątku (aktywów) (%) 9,79
Płynność bieżąca III stopnia (Current Ratio) 1,15
Płynność szybka II stopnia (Quick Ratio) 1,07
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) 1,06