SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2018

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2018 ROK (w tys. zł)  
   
Przychody ze sprzedaży 43 639
Zysk z działalności operacyjnej 4 902
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  4 867
Zysk za okres sprawozdawczy netto 4 141
Aktywa trwałe 24 106
Aktywa obrotowe  19 234
Kapitał własny  20 223
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  23 118
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 450
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 920
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   -1 563
Środki pieniężne na koniec okresu    237
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję  0,86
 
 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 11,15
Rentowność sprzedaży netto (%) 9,49
Rentowność kapitału własnego (%) 20,48
Rentowność majątku (aktywów) (%) 9,55
Płynność bieżąca III stopnia (Current Ratio) 0,75
Płynność szybka II stopnia (Quick Ratio) 0,65
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) 0,86