SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2017

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2017 ROK (w tys. zł)  
   
Przychody ze sprzedaży 44 711
Zysk z działalności operacyjnej 4 174
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  3 953
Zysk za okres sprawozdawczy netto 3 612
Aktywa trwałe 21 830
Aktywa obrotowe  26 878
Kapitał własny  19 352
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  29 356
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 104
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 362
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   -593
Środki pieniężne na koniec okresu    3 270
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję  0,75
 
 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 8,84
Rentowność sprzedaży netto (%) 8,08
Rentowność kapitału własnego (%) 18,66
Rentowność majątku (aktywów) (%) 7,42
Płynność bieżąca III stopnia (Current Ratio) 1,04
Płynność szybka II stopnia (Quick Ratio) 0,94
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) 0,75