SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2016

DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2016 ROK  (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 34 226
Zysk z działalności operacyjnej 3 367
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  3 090
Zysk za okres sprawozdawczy netto 2 493
Aktywa trwałe 20 009
Aktywa obrotowe  19 486
Kapitał własny  15 981
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  23 514
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 187
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 772
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   -2 417
Środki pieniężne na koniec okresu    121
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję 

0,52

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 9,03
Rentowność sprzedaży netto (%) 7,28
Rentowność kapitału własnego (%) 15,60
Rentowność majątku (aktywów) (%) 6,31
Płynność bieżąca III stopnia (Current Ratio) 0,99
Płynność szybka II stopnia (Quick Ratio) 0,94
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) 0,52