SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2015

FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2015 ROK  (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 43 940
Zysk z działalności operacyjnej -3 338
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  -3 021
Zysk za okres sprawozdawczy netto  -2 956
Aktywa trwałe 18 388
Aktywa obrotowe  12 795
Kapitał własny  10 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  20 341
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 504
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 937
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   154
Środki pieniężne na koniec okresu    123
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję 

-0,67

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 32,80
Rentowność sprzedaży netto (%) -8,62
Rentowność kapitału własnego (%) -27,26
Rentowność majątku (aktywów) (%) -9,48
Płynność bieżąca III stopnia (Current Ratio) 0,73
Płynność szybka II stopnia (Quick Ratio) 0,72
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) -0,67