SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2013

INFORMACJE FINANSOWE ROK 2013  (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 36 619
Zysk z działalności operacyjnej 4 958
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  4 766
Zysk za okres sprawozdawczy netto  3 763
Aktywa trwałe 13 842
Aktywa obrotowe  18 876
Kapitał własny  13 834
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  18 884
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 608
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 250
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   -3 213
Środki pieniężne na koniec okresu    1 904
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję  0,86

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

   
Rentowność sprzedaży brutto (%) 12,10
Rentowność sprzedaży netto (%) 10,30
Rentowność kapitału własnego (%) 29,00
Rentowność majątku (aktywów) (%) 12,10
Płynność I stopnia (bieżąca) 2,90
Płynność II stopnia (szybka) 2,80
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł)  0,86