SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2012

Informacje finansowe rok 2012  (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 30 760
Zysk z działalności operacyjnej 4 126
Zysk za okres sprawozdawczy brutto  3 944
Zysk za okres sprawozdawczy netto  3 107
Aktywa trwałe 11 086
Aktywa obrotowe  17 282
Kapitał własny  17 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  10 434
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 666
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 465
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   1 835
Środki pieniężne na koniec okresu     3 759
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję  1 ,03

Podstawowe wskaźniki finansowe

 

Rentowność sprzedaży brutto (%)

11,61

Rentowność sprzedaży netto (%)

10,10

Rentowność kapitału własnego (%) 20,82
Rentowność majątku (aktywów) (%) 12,48
Płynność I stopnia (bieżąca) 2,68
Płynność II stopnia (szybka) 2,63
Wynik finansowy na 1 akcję (EPS) (zł) 0,71