SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży

 26 943

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

 3 556

Zysk (strata) brutto

 3 354

Zysk (strata) netto

2 058

Aktywa razem

 21 406

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 9 499

Zobowiązania długoterminowe

 3 083

Zobowiązania krótkoterminowe

 6 416

Kapitał własny

 11 907

Kapitał zakładowy

 2 001

Liczba akcji

 2 001 149

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2011

zysk netto/przychody ze sprzedaży

 9,71%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2011

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 2,41

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2011

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

 44,38%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2011

zysk netto/aktywa ogółem

 12,22%