SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE 2010

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży produktów

23 075

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 868

Zysk (strata) brutto

2 601

Zysk (strata) netto

2 058

Aktywa razem

18 464

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

9 172

Zobowiązania długoterminowe

3535

Zobowiązania krótkoterminowe

5637

Kapitał własny

7 956

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

-

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2010

zysk netto/przychody ze sprzedaży

8,92%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2010

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,78

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2010

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

49,68%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2010

zysk netto/aktywa ogółem

11,15%