SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2009

WYBRANE DANE FINANSOWE 2009

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży

17 550

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 083

Zysk (strata) brutto

1 136

Zysk (strata) netto

900

Aktywa razem

15 312

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 355

Zobowiązania długoterminowe

2 414

Zobowiązania krótkoterminowe

1 876

Kapitał własny

7 956

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,35

PODTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2009

zysk netto/przychody ze sprzedaży

5,12%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2009

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

5,93

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2009

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,48

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2009

zysk netto/aktywa ogółem

5,87%