SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2008

WYBRANE DANE FINANSOWE 2008

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży

16 353

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

811

Zysk (strata) brutto

501

Zysk (strata) netto

425

Aktywa razem

14 204

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 051

Zobowiązania długoterminowe

3 402

Zobowiązania krótkoterminowe

3 649

Kapitał własny

7 153

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2008

zysk netto/przychody ze sprzedaży

2,60%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2008

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

5,55

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2008

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,50

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2008

zysk netto/aktywa ogółem

2,99%