SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2007

WYBRANE DANE FINANSOWE 2007

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży

13 734

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

781

Zysk (strata) brutto

578

Zysk (strata) netto

485

Aktywa razem

12 339

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 611

Zobowiązania długoterminowe

3 177

Zobowiązania krótkoterminowe

2 434

Kapitał własny

6 728

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2007

zysk netto/przychody ze sprzedaży

3,53%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2007

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,69

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2007

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,45

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2007

zysk netto/aktywa ogółem

3,93%