SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2006

WYBRANE DANE FINANSOWE 2006

w tys. zł

   

Przychody netto ze sprzedaży 

12 384

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-253

Zysk (strata) brutto

-491

Zysk (strata) netto

-361

Aktywa razem

10 782

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 536

Zobowiązania długoterminowe

2 783

Zobowiązania krótkoterminowe

1 753

Kapitał własny

6 246

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2006

zysk netto/przychody ze sprzedaży

-2,91%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2006

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,62

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2006

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,42

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2006

zysk netto/aktywa ogółem

-3,35%