SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE 2005 w tys. zł
   

Przychody netto ze sprzedaży

12 029

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

465

Zysk (strata) brutto

183

Zysk (strata) netto

279

Aktywa razem

10 886

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 279

Zobowiązania długoterminowe

402

Zobowiązania krótkoterminowe

3 877

Kapitał własny

6 607

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

INFORMACJE FINANSOWE

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2005

zysk netto/przychody ze sprzedaży

2,32%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2005

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,61

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2005

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,39

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2005

zysk netto/aktywa ogółem

2,56%