SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rok 2004

WYBRANE DANE FINANSOWE 2004 w tys. zł
   

Przychody netto ze sprzedaży 

13 439

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

542

Zysk (strata) brutto

119

Zysk (strata) netto

210

Aktywa razem

11 199

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

633

Zobowiązania długoterminowe

2 004

Zobowiązania krótkoterminowe

2 876

Kapitał własny

5 686

Kapitał zakładowy

2 004

Liczba akcji

2 003 904

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2004

zysk netto/przychody ze sprzedaży

1,56%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2004

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

1,01

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik

2004

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

0,49

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2004

zysk netto/aktywa ogółem

0,02%