SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla chemii i farmacji

System SIMPLE.ERP dostoswany jest do złożonych procesów produkcyjnych występujacych w całej branży farmaceutycznej i chemicznej, na którą składa się nie tylko produkcja tzw. chemikaliów, ale również produkcja związana z przetwórstwem tworzyw sztucznych i wyrobami gumowymi.

Wśród najważniejszych zagadnień związanych ze spółkami z tego sektora należy wymienić:

  • traceability - monitorowanie ruchu i pochodzenia partii produkcyjnej na każdym etapie łańcucha dostaw

Rozwiązanie SIMPLE.ERP umożliwia bardzo dokładne śledzenie cyklu życia produktu. Niezwykle istotna jest możliwość sprawdzenia w dowolnym momencie z czego i w jaki sposób, także przez kogo, został wyprodukowany konkretny sprzedany już produkt. Dzięki SIMPLE.ERP możliwe jest namierzenie pełnej ścieżki obiegu produktu wstecz od dokumentu sprzedaży do odbiorcy, przez linię produkcyjną a nawet pracujących nad tym zleceniem pracowników, do konkretnych partii i dokumentów zakupowych związanych z surowcami użytymi w procesie produkcji. Dzięki temu system umożliwia natychmiastową reakcję w momencie pojawienia się niepokojących sygnałów zarównio od finalnych nabywców, jak i odbiorców półproduktu.  

  • walidacja - zarządzanie jakością (karty charakterystyki)

Moduł Kontroli Jakości w SIMPLE.ERP pozwala rejestrować i porównywać z normatywami dowolną ilość parametrów dotyczących surowców, materiałów wejściowych, półproduktów czy wreszcie produktów końcowych. Każda partia lub nawet każda pozycja w partii może podlegać dowolnie parametryzowanej kontroli jakości w całkowicie odwzorowanym w systemie przepływie dokumentów dokładnie tak jak występuje to w organizacji. Kolejnym istotnym aspektem obsługiwanym bezposrednio w systemie SIMPLE.ERP jest możliwość dokładnej dokumentacji związanej z produktami. Dzięki funkcjonalności Kart Charakterystyk możliwe jest wygenerowanie z systemu pełnego raportu dotyczącego każdej partii produktu, zawierającego nie tylko pełen skład ale też listę substancji wraz z ich szkodliwością czy alergenami.

  • ewidencjonowanie i rozliczanie surowców

Oprogramowanie SIMPLE.ERP w firmach z branży chemicznej i farmaceutycznej rozwiązuje jeden z najczęściej występujących problemów, związanych z trudnościami z ewidencjonowaniem i rozliczaniem surowców. Mało precyzyjne odnotowywanie rzeczywistego zużycia surowców i wykorzystania wszystkich zasobów przekłada się na finanse. W branży chemicznej i farmaceutycznej, gdzie widoczna jest wysoka kapitałochłonność, jest to szczególnie istotne. Dostawy surowców potrzebnych do produkcji wymagają kontroli jak i generowania „metryki wyrobu”.

Zastosowanie kompleksowego rozwiązania SIMPLE.ERP pozwala na rozliczenie materiałów i półproduktów, kontrolę wykonania operacji i półproduktów w wielu magazynach produkcji w toku oraz objęcie procesem rejestrowania i przetwarzania danych w sposób zintegrowany - takich obszarów firmy jak: zarządzanie produkcją, gospodarka magazynowa, sprzedaż, zaopatrzenie, obsługa klienta, finanse i księgowość oraz kadry i płace. System SIMPLE.ERP zapewnia dokładną identyfikację surowców oraz automatyzację wszystkich procesów. 

SIMPLE.ERP Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW IFRA, GMP, HACCP ORAZ dyrektyw Unii EuropejskieJ

SIMPLE.ERP jako jedyny system dostępny na polskim rynku został wzbogacony o funkcjonalność spełniającą standardy IFRA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych) wykorzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym. System zapewnia kontrolę procentową norm składników wprowadzonych do receptury wyrobu i monitoruje ich poziom w generowanym raporcie. Jeżeli wynik jest prawidłowy technologia wyrobu finalnego (receptura) pozwala na wydruk tabeli klas IFRA dla wyrobu finalnego.

"W firmie produkcyjnej z branży farmaceutycznej kluczowe jest przestrzeganie praktyk GMP gwarantujących bezpieczeństwo odbiorców końcowych. Wdrożony przez naszą firmę system informatyczny wspiera zarządzanie partią i serią, rejestruje miejsce składowania w magazynie, umożliwia wydania według FEFP. Z wykorzystaniem BPM rejestrujemy badania laboratoryjne wyrobów, obsługujemy procedury kontroli jakościowej surowców, prowadzimy rejestry sprzedaży i wydań, obsługujemy procedurę reklamacyjną. W systemie rejestrujemy także obsługę parku maszynowego, rejestr awarii, napraw, planowanych przeglądów.”

- Zakład Farmaceutyczny AMARA

"Odpowiadając na zapotrzebowanie klienta SIMPLE stworzyła moduł umożliwiający automatyczne tworzenie i generowanie kart charakterystyki oraz wyliczanie zależności również procentowych. Na podstawie wprowadzanych danych powstają i aktualizują się karty. Karta surowca w systemie SIMPLE.ERP zapisuje wszelkie czynniki mające wpływ na stworzenie i wyliczenie karty charakterystyki m.in. zawiera informacje w języku polskim oraz angielskim o toksyczności dla człowieka, środowiska z podziałem na kategorie zagrożeń, procentową informację na temat czystości składnika, czy ulega rozkładowi, gęstość, barwa. Na podstawie danych zawartych w karcie charakterystyki generowane są etykiety na wyroby gotowe.​"

- Fabryka Substancji Zapachowych POLLENA AROMA