SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.iMED - oprogramowanie dla szpitali

29-12-2011 -

Umowa znacząca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku uzyskał informację o zawarciu przez „Consortia” Sp. z o.o, i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu umowy, której przedmiotem jest  dostawa i wdrożenie systemów wspomagania działalności administracyjnej i naukowej oraz systemu wspomagania analiz i monitorowania procesów naukowo – medycznych i zarządczych, wraz z dostawą infrastruktury gromadzenia danych.

Zgodnie z podpisaną w dniu 07 października 2011 roku umową pomiędzy SIMPLE S.A. a „Consortia” Sp. z o.o., realizacją usług związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania (m. in. systemu ERP oraz modułu budżetowania) jak również usług związanych z serwisem gwarancyjnym oraz świadczeniem przez okres 5 lat usługi Service Level Agreement (SLA) zajmie się Spółka SIMPLE.

Z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę SIMPLE uprawnione będzie do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 4.450.000,00,- złotych netto.

Umowa została uznana za umowę znaczącą na podstawie kryterium wskazanego w §2 ust 1 pkt 44a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3, Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

powrót