SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.ERP - oprogramowanie dla instytutów

03-08-2012 -

Kolejna jednostka naukowo-badawcza w gronie użytkowników SIMPLE

Instytut Technologiczno-Przyrodniczyw Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: 

•             Zarządzanie Projektami

•             Finanse i Księgowość

•             Zarządzanie Personelem

•             Majątek Trwały

•             Obrót Towarowy

•             INFO

Wdrożone w Instytucie narzędzia są wsparciem w codziennie wykonywanych czynnościach i zwiększaniu ich  efektywności.  W szczególności zoptymalizowano proces zarządzania projektami. SIMPLE.ERP pozwala importować listę realizowanych projektów i tworzyć budżety. Możliwe jest także monitorowanie realizacji budżetów, dzięki funkcjonalności Kart Pracy, w które członkowie zespołów projektowych wprowadzają aktywności. Na podstawie danych wprowadzonychw Karty Prac sporządzane są listy płac, które są następnie dekretowane w obszarze Finanse i Księgowość. Uzupełnieniem systemu są zaawansowane raporty, takie jak: wydruki zbiorczych zestawień aktywności w podziale na pracownika, wydruki zbiorczego rozliczania godzin pracy w podziale na projekty i inne.

Wdrożenie SIMPLE.ERPwpłynęło na efektywność w rozliczaniu przyznanych środków na realizowane projekty oraz szybkość dostępu do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz administracyjnym. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych.

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy  to jednostka naukowo- badawcza, która realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, i homologacyjne. Placówka prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, maszyn i urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz dba o utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w prowadzonych laboratoriach.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w obszarze ochrony środowiska i przyrody, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich oraz kompleksowych technologii w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

powrót