SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

20-01-2014 -

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.
 

W chwili obecnej pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w pełni korzystają z oprogramowania SIMPLE.ERP wdrożonego w następujących obszarach:


Spółka zrealizowała prace integracyjne systemu SIMPLE.ERP z Systemem Obsługi Toku Studiów w obszarach:

  • Import danych studentów
  • Import naliczeń – opłaty za studia
  • Import stypendiów
  • Płatności studentów – opłaty za studia
  • Wypłaty stypendiów
  • Pracownicy
  • Import naliczeń za akademiki
  • Płatności studentów za akademiki
  • Obsługa ulg dla studentów


Dzięki implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarze Budżetowania oraz obsługi Zamówień Publicznych UJK ma możliwość definiowania wielu rodzajów budżetów dla całej Uczelni, Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych, w podziale na budżety przychodów i budżety kosztów i planu zamówień publicznych. Z łatwością możemy teraz przygotowywać i generować Plan Rzeczowo – Finansowy Uczelni, informując przy tym użytkowników o realizacji Budżetu Jednostki i Planu Zamówień.

Pracownicy Uczelni mogą w postaci elektronicznego obiegu składać zapotrzebowanie/wnioski na zakup towarów, usług i robót budowlanych, która trafia do akceptacji przez osoby Odpowiedzialne.
Realizacja projektu przyniosła Uczelni wiele korzyści tj. skrócony proces decyzyjny przy wnioskach o zamówienie publiczne (, pozycja wnioskowana znajduje odzwierciedlenie w pozycji budżetowej danej jednostki), decyzje o przyznaniu środków zapadają na etapie planowania, z uwzględnieniem priorytetów ważności, co pozwala uniknąć błędów w zarządzaniu, samodzielność i odpowiedzialność jednostek na najniższym poziomie w zakresie wykonania własnych budżetów, większe zaangażowanie jednostek na najniższym poziomie w osiąganie wyników ekonomicznych na własnych budżetach, możliwość porównywania wskaźników na budżetach cząstkowych i lepszego zarządzania strategicznego
Jest to największy projekt w I priorytecie PO RPW i jedna z czołowych inwestycji kubaturowych pięciu regionów Polski Wschodniej dofinansowanych w ramach PO RPW.
 

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni, ale również socjalnego i naukowego. Uczelnia zatrudnia ponad 1500 pracowników, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia i sprawną realizację spraw administracyjnych ponad 15 000 studentów.
SIMPLE S.A. zrealizowało wdrożenie systemu, przeprowadziło szczegółową integrację z aplikacjami funkcjonującymi w Uczelni oraz zapewniło pracownikom administracyjnym szkolenia wprowadzające w pracę w SIMPLE.ERP.

powrót