SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

06-11-2013 -

Największy projekt i czołowa inwestycja pięciu regionów Polski Wschodniej zrealizowany.

SIMPLE zakończyło prace realizowane dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach zadania: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego – klasy ERP w celu usprawnienia obsługi studentów, zracjonalizowania organizacji procesu dydaktycznego, zmiany sposobu zarządzania Uczelnią oraz rozwijania wśród studentów i pracowników sprawności posługiwania się nowymi technologiami ICT w życiu codziennym.

W chwili obecnej pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w pełni korzystają z oprogramowania SIMPLE.ERP wdrożonego w następujących obszarach: Finanse i Księgowość, INFO, Raporty, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Zarządzanie Personelem, ePIT, Budżetowanie oraz Obieg Dokumentów w obszarze zamówienia publiczne.

Spółka zrealizowała prace integracyjne systemu SIMPLE.ERP z Systemem Obsługi Toku Studiów w obszarach: Import danych studentów, Import naliczeń – opłaty za studia, Import stypendiów, Płatności studentów – opłaty za studia, Wypłaty stypendiów, Pracownicy, Import naliczeń za akademiki, Płatności studentów za akademiki, Obsługa ulg dla studentów.

Dzięki implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarze Budżetowania oraz obsługi  Zamówień Publicznych UJK ma możliwość definiowania wielu rodzajów budżetów dla całej Uczelni, Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych, w podziale na budżety przychodów i budżety kosztów i planu zamówień publicznych. Z łatwością możemy teraz przygotowywać i generować Plan Rzeczowo – Finansowy Uczelni, informując przy tym użytkowników  o realizacji Budżetu Jednostki i Planu Zamówień.Pracownicy Uczelni mogą w postaci elektronicznego obiegu składać  zapotrzebowanie/wnioski na zakup towarów, usług i robót budowlanych, która trafia do akceptacji przez osoby Odpowiedzialne.

Realizacja projektu przyniosła Uczelni  wiele korzyści tj. skrócony proces decyzyjny przy wnioskach o zamówienie publiczne (pozycja wnioskowana znajduje odzwierciedlenie w pozycji budżetowej danej jednostki), decyzje o przyznaniu środków zapadają na etapie planowania, z uwzględnieniem priorytetów ważności, co pozwala uniknąć błędów w zarządzaniu, samodzielność i odpowiedzialność jednostek na najniższym poziomie w zakresie wykonania własnych budżetów, większe zaangażowanie jednostek na najniższym poziomie w osiąganie wyników ekonomicznych na własnych budżetach, możliwość porównywania wskaźników na budżetach cząstkowych i lepszego zarządzania strategicznego. Jest to największy projekt w I priorytecie PO RPW i jedna z czołowych inwestycji kubaturowych pięciu regionów Polski Wschodniej dofinansowanych w ramach PO RPW.

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Ostatnie lata to sukcesywna rozbudowa nie tylko zaplecza materialnego uczelni, ale również socjalnego i naukowego. Uczelnia zatrudnia ponad  1500 pracowników, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia i sprawną realizację spraw administracyjnych ponad 15 000 studentów.
SIMPLE S.A. zrealizowało wdrożenie systemu, przeprowadziło szczegółową integrację z aplikacjami funkcjonującymi w Uczelni oraz zapewniło pracownikom administracyjnym szkolenia wprowadzające w pracę w SIMPLE.ERP.
 


 

powrót