SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

04-12-2014 -

Krakowska uczelnia będzie pracowała na SIMPLE.EDU!

Władze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarły umowę z firmą SIMPLE S.A., przedmiotem której jest wdrożenie nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Umowa jest realizowana w ramach projektu: „Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie systemu informatycznego ERP”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadanie realizowane przez spółkę zakłada wdrożenie systemu SIMPLE.EDU w obszarze administracyjnym (Finanse i Księgowość, Personel, Umowy Cywilnoprawne, Budżetowanie, Majątek Trwały, Zarządzanie Projektami) rozbudowanym o Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz SIMPLE.BI (Analizy Zarządcze, Analizy finansowe, OLAP, Raporty).

Dzięki wdrożeniu SIMPLE.EDU Uczelnia będzie miała możliwość zastąpienia rozproszonych danych z przestarzałych systemów, nowoczesnym oprogramowaniem, które zintegruje dane i procesy w ramach wszystkich pionów UR, przy zachowaniu bezpieczeństwa i poprawności ich przechowywania. System poprzez wsparcie i automatyzację czynności administracyjnych, podniesie ich sprawność oraz efektywność, a w rezultacie obniży koszty działalności z nimi związane. Bogata funkcjonalność SIMPLE.EDU zapewni możliwość planowania strategicznego i operacyjnego, dzięki udostępnieniu wieloprzekrojowych analiz i raportów, sporządzanych na podstawie gromadzonych w oprogramowaniu informacji oraz ujednolici procesy związane z obsługą zdarzeń gospodarczych we wszystkich jednostkach organizacyjnych UR.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to uczelnia publiczna wywodząca się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oferuje naukę na 24 kierunkach I, II i III stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także na ponad 30 kierunkach studiów podyplomowych. Uczelnia zatrudnia prawie 1400 pracowników, z czego ponad 146 profesorów. W jednostce kształci się ponad 12 tysięcy studentów z zakresu nauk: przyrodniczych, rolniczych, technicznych, o zarządzaniu i pokrewnych.

powrót