SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.EDU - oprogramowanie dla uczelni wyższych

09-03-2018 -

EKSPERCKIE PIĄTKI: Czy Twój system wspiera w realizacji nowych założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji?

Od momentu uchwalenia przez Sejm ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozpoczął się nowy etap w rozwoju Krajowego Systemu Kwalifikacji. Ustawa wprowadziła inny niż dotychczas ład w  tej dziedzinie – nie utworzyła nowych instytucji, ale określiła podstawowe zasady i  standardy postępowania. Podstawowym zadaniem funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji, która zastąpiła obowiązujący wcześniej Krajowy Rejestr Kwalifikacji,  jest stworzenie możliwości porównywania poziomu umiejętności i wiedzy pomiędzy systemami edukacyjnymi krajów UE oraz dostosowanie kwalifikacji absolwentów do zapotrzebowania rynku pracy.

Jak zatem sprawnie przygotować i wprowadzić program kształcenia zgodny z nowymi założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji? – o tym w najbliższym materiale Krzysztofa Króla - Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.

Co wprowadziła Polska Rama Kwalifikacji:

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób, np. przez dodatkowe szkolenia, doświadczenie zawodowe czy samodoskonalenie. Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy i domu. Punktem odniesienia dla charakterystyk poziomów PRK były odpowiednie zapisy w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Na poszczególnych poziomach PRK zostały odzwierciedlone postępy osiągane przez osobę uczącą się.

Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji:

 • Poziomy 6-8 odnoszą się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego.

 • Poziom 6 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów I-go stopnia (licencjackich) oraz studiów inżynierskich 

 • Poziom 7 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów II-go stopnia (magisterskich)

 • Poziom 8 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów III-go stopnia (doktoranckich)

 • Poziom 6 lub 7 – przypisuje się kwalifikacjom cząstkowym nadawanym po ukończeniu studiów podyplomowych.


Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji opisywane są w trzech zakresach:

 • Wiedza – co ktoś powinien znać i rozumieć
 • Umiejętności – co ktoś powinien potrafić
 • Kompetencje społeczne – do czego ktoś jest gotów.

Każdy poziom PRK posiada odpowiadające mu charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia, odnoszące się do określonej dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej, za pomocą których opisuje się kwalifikacje uzyskane przez absolwentów poszczególnych poziomów.

Różnice między poziomami dotyczą zakresu i głębi rozumienia, sprawności w zakresie wykorzystywania, przekazywania i oceniania wiedzy oraz gotowości do pogłębionej analizy i krytycznej oceny posiadanej wiedzy.


Charakterystyki efektów uczenia się w ramach szkolnictwa wyższego:

 • Charakterystyki uniwersalne (pierwszego stopnia) – ogólny opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na danym poziomie
 • Charakterystyki drugiego stopnia – rozwinięcie opisów zawartych w charakterystykach uniwersalnych
 • Charakterystyki drugiego stopnia dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, odpowiednie dla profili – ogólnoakademickiego lub praktycznego.
 • Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – istotne z punktu widzenia charakteru ról zawodowych, nadawane przez komisje egzaminacyjne, związki branżowe itp.

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji istnieją także wybrane Sektorowe Ramy Kwalifikacji, czyli zestawy charakterystyk szczegółowo opisujące efekty kształcenia wymagane na potrzeby konkretnej branży.

Jak sprawnie przygotować i wprowadzić program kształcenia zgodny z nowymi założeniami?

Sprawna i efektywna realizacja nowych założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji jest niemożliwa bez odpowiedniego narzędzia informatycznego, wspierającego lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej Szkół Wyższych do potrzeb społecznych, w tym potrzeb rynku pracy, a także do oczekiwań kandydatów na studia i studentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczelni w chwili ogłoszenia nowych zasad udostępniliśmy dedykowany moduł wspierający pracę z PRK.

Dzięki włączeniu PRK Uczelnia otrzymuje możliwość przygotowania oferty dydaktycznej opisanej za pomocą odpowiednich kwalifikacji. Powiązanie ich z poszczególnymi kierunkami pozwala na przygotowanie bardziej atrakcyjnych programów kształcenia. Dzięki temu po wypełnieniu kart przedmiotów - poprzez Wirtualną Uczelnię - studenci lub nawet potencjalni studenci mogą zapoznać się z kwalifikacjami, jakie osiągną po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia mogą być od razu dopisane do sylabusów. Zmiana efektów kształcenia automatycznie wpłynie na różne dokumenty, w których zamieszcza się ww. elementy, np. karta przedmiotu, czy suplement. W SIMPLE.EDU może równocześnie działać dawne KRK z efektami obszarowymi i efektami kierunkowymi oraz PRK z poziomami i efektami kształcenia.

Wszystkich Klientów, zainteresowanych usprawnieniem w zakresie przygotowania i wprowadzania programu kształcenia zgodnego z nowymi założeniami PRK, zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

- Krzysztof Król Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.


 

powrót