SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

SIMPLE.GOV - oprogramowanie dla administracji publicznej

08-09-2011 -

SIMPLE w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów wyłoniono Konsorcjum firm SIMPLE S.A. i MIS S.A. jako wykonawcę projektu. Bogata funkcjonalność oferowanych przez Konsorcjum rozwiązań informatycznych min. systemu SIMPLE.ERP, elastyczność oraz możliwość ich integracji z systemami dedykowanymi jednostkom publicznym, pokonała inne rozwiązania oferowane przez firmy konkurencyjne z branży IT.

Projekt realizowany przez Konsorcjum SIMPLE S.A. oraz MIS S.A. przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w obszarach Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Zarządzanie Personelem oraz Obieg Dokumentów. Dodatkowo obejmuje on również wykonanie aplikacji dedykowanej - Ewidencja Biegłych Rewidentów – wspomagającej zarządzanie obszarami specyficznymi dla działalności Krajowej Izby Biegłych Rewidentów m.in.: ewidencja kandydatów na biegłych rewidentów oraz ewidencja podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów, do której zadań należy w szczególności:

  • reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych, 
  • ustanawianie standardów rewizji finansowej, 
  • sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków KIBR oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa,
  • współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Wdrożony system stworzy platformę do kompleksowego zarządzania Izbą oraz jej organami.

powrót