SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Rozliczenia Międzyokresowe

Obszar funkcjonalny Rozliczenia Międzyokresowe to narzędzie wbudowane w system SIMPLE.ERP, umożliwiające obsługę i kontrolę rozliczeń międzyokresowych, poprawne rozliczenie, kontrolę leasingów oraz naliczeń podatku od gruntów i nieruchomości.

Moduł wspiera obsługę następujących procesów:

  • Rozliczenie przychodów w czasie.

Z wskazanych dokumentów sprzedaży operator generuje karty rozliczeń okresowych (RM). Po zatwierdzeniu karty RM następuje wyliczenie planu kwot cząstkowych do przeksięgowania przychodów dla poszczególnych, uprzednio ustalonych, przyszłych podokresów księgowych. Według naliczonego planu, w ustalonych przedziałach czasowych, operator generuje operację zatwierdzenia kwoty z planu, która podlega automatycznej dekretacji.

  • Rozliczenie kosztów w czasie.

Z wskazanych dokumentów zakupu operator generuje karty RM. Po zatwierdzeniu karty RM następuje wyliczenie planu kwot cząstkowych do przeksięgowania kosztów dla poszczególnych, uprzednio ustalonych, przyszłych podokresów księgowych. Według naliczonego planu, w ustalonych przedziałach czasowych, operator generuje operację zatwierdzenia kwoty z planu, która podlega automatycznej dekretacji.

  • Rozliczenia leasingów.

Do systemu wprowadzana jest umowa leasingowa jako karta RM. W karcie uzupełniane są dane składowe z umowy, które mogą wpływać na podział kosztowy raty leasingowej (np. kwota kapitału, kwota odesetek, kwota asysty technicznej, kwota obsługi leasingu). Na tej podstawie, po zatwierdzeniu, wyliczany jest plan rat leasingowych na poszczególne, ustalone podokresy księgowe. Raty rozbijane są automatycznie na poszczególne rodzaje kosztów według ustalonego algorytmu zależności między składowymi umowy.

  • Rozliczenia podatków od gruntów i nieruchomości.

Dla każdej nieruchomości i gruntu w systemie operator określa gminę, która nalicza podatek. Parametry gminy obejmują obowiązujące stawki podatku, przedziały czasowe oraz sposób naliczania podatku (od wartości, od powierzchni). Na podstawie wprowadzonych danych na karcie środka trwałego generowana jest karta RM. Po zatwierdzeniu tej karty generowany jest plan kosztowy naliczonego podatku. Na podstawie naliczonego planu w ustalonych przedziałach czasowych operator generuje operację zatwierdzenia kwoty z planu, która podlega automatycznej dekretacji. Po zatwierdzeniu powstaje także automatycznie przelew na liście przelewów z danymi gminy i wartością raty podatku do zapłaty.