SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

MSSF

  • Dostęp do danych finansowych z wielu lat,
  • Możliwość definiowania wielu planów kont z równoczesną aktualizacją danych podczas jednokrotnej rejestracji zdarzeń gospodarczych,
  • Możliwość tworzenia wielu równoległych systemów ewidencji dla poszczególnych planów kont,
  • Możliwość rejestrowania zdarzeń gospodarczych w wielu walutach z pełną obsługą różnic kursowych,
  • Możliwość budowania reguł (automatów) pozwalających na przetwarzanie danych finansowych dla różnych potrzeb,
  • Możliwość definiowania wielu równoległych systemów wyceny i amortyzacji składników majątku,
  • Mechanizmy analiz i raportowania, pozwalające na sięganie do danych z wielu planów kont, systemów ewidencji oraz lat obrotowych,
  • Możliwość prezentowania wyników analiz w postaci swobodnie definiowanych formularzy, arkuszy kalkulacyjnych, tabel przestawnych, wykresów, stron internetowych itp.,
  • Słowniki własne i systemowe - wspólne dla wielu lat obrotowych.

Wykorzystanie SIMPLE.ERP do przygotowania raportów wg MSSF znacznie ułatwi i przyspieszy pracę użytkującym go spółkom. W efekcie pozwoli to uniknięcie konsekwencji, jakie w przypadku nie przygotowania takich raportów przez spółki, będą wyciągane przez Komisję Papierów Wartooeciowych i Giełd.