SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

MAJĄTEK TRWAŁY

 • Uporządkowanie składników majątku poprzez podział na: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, niskocenne, składowe,
 • Ewidencjonowanie historii zmian w kartach środków, w tym wersjonowanie kart (nieaktywna karta pozostaje cały czas w ewidencji),
 • Przechowywanie informacji o aktualnym i historycznym miejscu użytkowania i osobie odpowiedzialnej,
 • Obsługa składowych środków i ewidencjonowanie historii przemieszczeń składowych,
 • Tworzenie nietypowych raportów w dowolnych układach,
 • Odtworzenie stanu majątku trwałego na dowolnie określony dzień z przeszłości poprzez zapamiętywanie historii składników majątku,
 • Wprowadzanie korekt do błędnych zapisów historycznych (operacja z datą obowiązywania wsteczną - przeliczona, skumulowana kwota korekty w okresie bieżącym),
 • Współpraca z modułem Finanse i Księgowość poprzez automatyczne tworzenie dekretów księgowych na podstawie szablonów dekretów,
 • Obsługa wieloletnich planów amortyzacji (możliwość prognozowania, symulacji kosztów i umorzeń),
 • Naliczanie amortyzacji za wybrany okres czasowy (miesiąc, kwartał, rok),
 • Automatyzacja pracochłonnych czynności związanych z obsługą różnych zasad wyceny i naliczania amortyzacji - możliwość prowadzenia równocześnie wielu zasad wyceny i amortyzacji (np. bilansowa, podatkowa, rynkowa, GAAP itp.),
 • Wielość metod amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, precyzyjna, sezonowa,
 • Automatyczne naliczanie amortyzacji wg źródeł finansowania,
 • Pełna zgodność z obowiązującymi przepisami,
 • Obsługa źródeł finansowania,
 • Wbudowana klasyfikacja GUS,
 • Obsługa dowolnej ilości systemów ewidencji (bilansowa, podatkowa),
 • Definiowanie własnych klasyfikacji składników majątku według dowolnych kryteriów,
 • Kontrola majątku firmy, monitorowanie remontów, umów ubezpieczeniowych, szkód itp.,
 • Możliwość ewidencjonowania informacji dodatkowych (przebieg samochodów, parametry techniczne, planowanie przeglądów serwisowych, okresów ubezpieczeń).

SIMPLE.ERP MAJĄTEK TRWAŁY to sposób na zmniejszenie kosztów oraz rozwiązanie problemów związanych z racjonalnym gospodarowaniem i obsługą majątku trwałego każdej firmy.