SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

KALKULACJA KOSZTÓW LECZENIA

dla Dyrektora jednostki

Dyrekcja Jednostki głównie poprzez narzędzia w obszarze analizy i controllingu ma bieżący dostęp do wskaźników określających poziom funkcjonowania jednostki oraz szczegółowe informacje na temat kosztów działalności.

 • Precyzyjne wyliczenie  kosztów wykonywanych procedur zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu z dnia 8 lipca 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1126),
 • Informacja o kosztach generowanych przez ośrodki kosztów,
 • Informacja o kosztach poszczególnych procedur medycznych,
 • Kalkulacja i optymalizacja kosztów leczenia pacjenta,
 • Analiza kosztów leczenia pacjenta i porównanie z wartością kontraktową oferowaną za leczenie przez NFZ i innych płatników,
 • Porównanie kosztów leczenia takich samych jednostek chorobowych wg ICD-10,
 • Porównanie kosztów leczenia takich samych jednostek rozliczeniowych JGP,
 • Przeprowadzenie ekonomicznej oceny inwestycji na podstawie danych kosztowych przetwarzanych w systemie,
 • Analiza kosztów niewykorzystanych zasobów,
 • Analiza kosztów utrzymania gotowości.

dla Działu Analiz

Dział odpowiedzialny za prowadzenie kalkulacji kosztów leczenia ma do dyspozycji narzędzia zapewniające w optymalny sposób wykonać definicje kosztów procedur, kalkulacje kosztową wykonanych świadczeń oraz narzędzia do przeprowadzenia bieżącej analizy danych.

 • Definiowanie kilku kalkulacji normatywnych w ramach roku,
 • Definiowanie okresów rozliczeniowych: normatywnych, rzeczywistych i symulowanych,
 • Definiowanie i rozliczanie kosztów w okresach: miesiąc, kwartał, półrocze, rok,
 • Wyliczenie rzeczywistych kosztów procedur medycznych,
 • Wyliczenie kosztów pobytu pacjenta ze szczegółowym rozbiciem na składniki kosztowe.

dla Organu Założycielskiego

Wdrożenie systemu Kalkulacji kosztów leczenia daje organowi założycielskiemu możliwość poznania kosztów w podległych jednostkach i narzędzia do porównywania wskaźników występujących w każdej jednostce.

 • Porównanie kosztów działalności takich samych ośrodków kosztów w różnych jednostkach będących po zarządem organu założycielskiego,
 • Porównanie kosztów takich samych świadczeń medycznych wykonywanych w różnych jednostkach będących po zarządem organu założycielskiego,
 • Porównanie kosztów utrzymania gotowości zasobów i niewykorzystania potencjału zasobów w różnych jednostkach,
 • Możliwość przeprowadzenia ekonomicznej oceny planowanych i zrealizowanych inwestycji w różnych jednostkach.