SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Obsługa Studenta

 • Baza informacji o studentach (dane personalne, poprzednie wykształcenie, historia przebiegu nauczania wraz z przynależnością do grup, rejestr wydanych druków i dokumentów, itp.),
 • Szerokie informacje o pracy dyplomowej, wydruki dyplomu, suplement,
 • Stosowne zaświadczenia, zawiadomienia (WKU, zaświadczenie do banku, zaświadczenie o pobieraniu nauki, itp.),
 • Obsługa praktyk studenckich,
 • Przegląd ocen oraz automatyczne wyliczanie średniej,
 • Obsługa punktacji ECTS,
 • Rozliczenie finansowe studenta,
 • Pomoc socjalna,
 • Masowe wysyłanie powiadomień email i SMS,
 • Różnorodne możliwości wyszukiwania studenta według wybranego kryterium,
 • Elektroniczny album studenta,
 • Elektroniczna legitymacja studenta,
 • Zautomatyzowana obsługa sesji egzaminacyjnych (otwieranie sesji, generowanie kart, szybkie wyszukiwanie kart niezwróconych lub zwróconych po terminie, proste wprowadzanie ocen z kart, promocja na wyższy semestr oraz sesje poprawkowe).