SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Krajowe Ramy Kwalifikacji

SIMPLE.EDU KRK jest modułem umożliwiający dodanie i edycje wszystkich niezbędnych informacji o kierunku studiów, przypisanych efektach kształcenia, oraz ich rzutowania na obszarowe efekty kształcenia. Dodatkowo umożliwia przygotowanie kart przedmiotów. Dzięki tym możliwościom w bardzo prosty sposób można zweryfikować, czy zakładane efekty zostały zrealizowane. Ewentualnie w jakim stopniu zostały one zrealizowane. Umożliwia przygotowanie sylabusów do przedmiotów (przez osobę odpowiedzialną za przedmiot) i powiązanie go z efektami kształcenia. Prezentacja sylabusa odbywa się za pośrednictwem WEB BAZUSA.

Sylabus prezentuje następujące informacje o przedmiocie:

  • Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot,
  • Jednostka organizacyjna/Katedra,
  • Formy i język kształcenia,
  • Poziom studiów i status przedmiotu,
  • Założenia przedmiotu, warunki wstępne i przedmioty wprowadzające,
  • Liczba godzin i punkty ECTS,
  • Efekty kierunkowe,
  • Szczegółowy plan zajęć, wykłady ćwiczenia oraz inne.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU