SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Ankietowanie

Zgodnie z ustawą, uczelnia ma obowiązek przeprowadzać wśród studentów ankiety umożliwiające ocenę pracy dydaktyka. Na podstawie toku studiów system SIMPLE.EDU automatycznie generuje ankiety ocen pracy dydaktyka. Udostępnia je w Wirtualnym Dziekanacie studentom przypisanym do jego przedmiotu. Student otrzymuje tyle ankiet, ile ma przedmiotów w danym semestrze/roku akademickim. Ankiety mogą być składane jawnie lub anonimowo. System posiada graficzny edytor do tworzenia szablonów ankiet ewaluacyjnych. Zebrane wyniki prezentowane są w formie raportu, tabel przestawnych, wykresów graficznych.

System umożliwia przeprowadzanie różnorodnych form ankietowania:

  • ankiety dobrowolne mające na celu pozyskania opinii społeczności studenckiej, przeprowadzenie badań wewnętrznych, rynkowych lub społecznych,
  • obowiązkowe, służące Ewaluacji, czyli ocenie pracy wykładowców.

     

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU SIMPLE.EDU