SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wsparcia beneficjentów, mających na celu wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie firmy na drogę innowacji i zwiększania zysków. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzrostu atrakcyjności firmy na rynku.

RYNEK PUBLICZNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
WSZYSTKIE

POWER - 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - publiczne i niepubliczne Szkoły Wyższe z obszaru całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie na kompleksową informatyzację. M.in. na: informatyczne narzędzia zarządzania uczelnią, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.

więcej >>
 

26.06 - 05.10.2017
WSZYSTKIE

2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej - o dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej, podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej oraz partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

więcej >> 
 

2.10 - 30.11 2017
DOLNOŚLĄSKIE

2.1.1 e-usługi publiczne - rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia oraz upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 

więcej >>
 

12.05 - 23.05 2017
LUBELSKIE

2.1- Cyfrowe Lubelskie - e-zdrowie. Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia.

więcej >>
 

30.09 - 16.10 2017
ŁÓDZKIE

7.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne-  rozwój e-zdrowia,  budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających min. wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych

więcej >>
 

15.05 - 30.09 2017
MAZOWIECKIE

2.1.1 -E-usługi dla Mazowsza - wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dostosowującej szpitale do wymogów regulacji prawnych.

Również wsparcie informatyczne uczelni – wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych z edukacją oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

więcej >>
 

III kwartał 2017
ŚLĄSKIE

2.1 Wsparcie Rozwoju Cyfrowych Usług Publicznych - e-zdrowie - wsparcie na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia oraz wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

więcej >>
 

III kwartał 2017
ŚWIĘTOKRZYSKIE

7.1 Rozwój e-społeczeństwa - e-zdrowie: rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.).

więcej >>
 

30.06 - 29.09 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3.2 E-zdrowie -  tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

więcej >>
 

29.05 - 16.08.2017

RYNEK KOMERCYJNY

Województwo Działanie Planowany termin naboru
     
LUBELSKIE

3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne) oraz zoptymalizować procesy zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem.

więcej >>
 

31.01 - 09.05 2017
ŁÓDZKIE

2.3.1 Innowacje w MŚP - rozbudowa MŚP, zmiana procesu produkcyjnego, zmiana sposobu świadczenia usług. Wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

więcej >>
 

III kwartał 2017
MAZOWIECKIE

3.3 Innowacje w MŚP - rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie, tworzenie  i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

więcej >>
 

30.06. - 17.07.2017
PODKARPACKIE

1.4.1- Wsparcie MŚP - e-handel i rozwój produkcji - wsparcie w ramach dwóch typów projektów:
Typ 1 – rozwój MŚP poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Typ 2 – dedykowany nowo powstałym przedsiębiorstwom, obejmujący inwestycje i zakup produktów cyfrowych umożlwiających oferowanie usług drogą elektroniczną w modelach: B2B (uwzględniający stworzenie kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami), B2C oraz C2C.

więcej >>
 

12.06 - 30.06 2017
ŚLĄSKIE
Działanie 3.2 - Innowacje w MŚP - rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 
 
IV kwartał 2017
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych - wdrożenie systemów opartych o technologie informacyjno-komunikacyjne (rozwiązania klasy ERP), umożliwiających rozwój i sprzedaż on-line produktów oraz usług (handel elektroniczny).

więcej >>
 

22.08 - 22.09.2017
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP - wprowadzienie nowych produktów i usług, unowocześnienie wyposażenia oraz dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych technologii.

więcej >>
 

29.09.2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP - zwiększenie udziału technologii informacyjno -komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in. inteligentne systemy zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem). 

więcej >>
 

31.03 - 20.04 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - wsparcie zarówno w obszarze doradczym - pozwalającym wypracować m.in. model biznesowy czy program urynkowienia produktu, jak i inwestycyjnym – umożliwiającym przeznaczenie środków na rozbudowę, modernizację sprzętu, maszyn czy nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (system ERP). 

więcej >>
 

III kwartał 2017

ZACHODNIOPOMORSKIE

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) - inwestycje m.in. w linie produkcyjne czy wartości niematerialne i prawne (system ERP), prowadzące do wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi oraz zwiększenia efektywności czy zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

więcej >>
 

02.03 - 05.05 2017

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz sfinansować wdrożenie systemu SIMPLE?

Eksperci SIMPLE S.A. pomogą wybrać najlepszą i możliwą formę wsparcia!
Zachęcamy do skontaktowania się z naszym Doradcą, który odpowie na wszelkie pytania.

Szybki kontakt: (22) 812-58-98 wew. 200 lub kontakt@simple.com.pl