SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

18-07-2019 -

Zmiany podatkowe dla osób poniżej 26. roku życia


4 lipca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

Nadchodzące zmiany wywołały wśród przedsiębiorców szereg pytań, dotyczących dostosowania systemów kadrowo płacowych do nowych przepisów, formy świadczenia usług związanych ze zmianami, a także przewidywanych okresów dostosowawczych.

Firma SIMPLE SA prowadzi prace nad pilotażowym wdrożeniem zmian, które mają  sprostać wymaganiom ustawodawcy i dostarczyć naszym Klientom łatwe w obsłudze rozwiązanie. Ze względu na zakres prac, zmiany będą przygotowane w dwóch etapach:

1. zmiany udostępnione jako predefiniowane ustawienia w aktualizacji systemu. W ramach tego działania zostanie dokonana analiza ustawień bazy klienta i porównanie obszaru ze schematem konfiguracji, jaki narzuca planowany projekt ustawy. Mamy już opracowany i uzgodniony ze środowiskami prawniczymi dokument, sugerujący sposób rozliczania poszczególnych elementów listy płac.

Na tym etapie prac jesteśmy  otwarci na Państwa sugestie i ew. rozwiązania indywidualne.

SKONTAKTUJ SIĘ!

2. zmiany wymagające indywidualnej konfiguracji wykonanej przez naszych konsultantów. Na tym etapie prac zostanie wprowadzona modyfikacja ustawień systemu, przede wszystkim rozbudowany zostanie katalog składników płacowych, wykazujący przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, tj.: "przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.” Zostaną też dodane nowe składniki obliczające podatek oraz składki ZUS oraz zmodyfikowane formuły obecnych składników podatkowych.

Co nowego w systemie?

W ramach aktualizacji zostaną dodane m.in:

  • nowe dane kadrowe o oświadczeniach o zaniechaniu poboru podatku w okresie przejściowym w 2019
  • oraz dane o rezygnacji z takiego rozliczania w kolejnych latach
  • limity odliczeń będą umieszczone w tabelach stałych wartości w obszarze Personel.
     

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować.

powrót