SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

30-07-2019 -

Split payment – obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorstw

Split payment czyli podzielona płatność.

Split payment, czyli metoda podzielonej płatność jest wprowadzonym w 2018 roku narzędziem, która pozwala na skuteczniejsze egzekwowanie podatku VAT od przedsiębiorców i która dotyczy różnego rodzaju płatności za towary i usługi realizowane przez podmioty gospodarcze. W myśl przepisów Ministerstwa Finansów płatność zobowiązania dzielona jest na dwie części: kwotę netto, trafiającą na konto odbiorcy oraz kwotę VAT spływającą z kolei na specjalny, wydzielony rachunek bankowy. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności oznacza zarówno zmianę w sposobie zarządzania środkami finansowymi, jak i nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT przy pomocy faktur (B2B), których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest wyższa niż 15 000 zł. W myśl ustawy, jeżeli wystawca faktury zamieści zapis „Metoda podzielonej płatności” to nabywca będzie zobowiązany uregulować zobowiązanie w trybie split payment. W efekcie wartość podatku VAT z zawartej transakcji trafi na odrębne, dedykowane do tego celu, konto bankowe. 

Czego dotyczą zmiany?

Od 1 listopada 2019 płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będą obowiązkowe dla wybranych pozycji katalogu PKWiU. Obecnie obejmuje on grupę ok. 150 produktów, m.in. komputery i ich akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek, telefony komórkowe, pakiety systemów operacyjnych i oprogramowania. Dodatkowo obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

W przypadku faktur sprzedaży kluczowe wymaganie dotyczy obowiązkowego umieszczania na fakturze VAT adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". Za nie umieszczenie tej adnotacji wystawca faktury zostanie ukarany sankcją VAT w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Cel wdrożenia MPP

Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie rozwiązań dotyczących odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP), a co za tym idzie – uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów budżetowych poprzez ograniczenie oszustw i wyłudzeń VAT. Obligatoryjna forma MPP - w myśl projektowanej ustawy - będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zostały umieszczone w załączniku nr 15 do ustawy. Załącznik ten zawiera wykaz kodów PKWiU objętych obligatoryjnym MPP.

Korzyści ze stosowania split payment/ MPP

Dla przedsiębiorców Ministerstwo Finansów opracowało szereg zachęt, które mają przekonać do stosowania podzielonej płatności, m.in.:

- brak sankcji – nabywca, który wybiera podzieloną płatność, nie jest narażony na sankcje VAT.

- brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą – nabywca korzystający ze split payment nie odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

- przyspieszony termin zwrotu – przedsiębiorcy posiadający rachunek VAT mogą uzyskać przyspieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni.

- konto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku – sprzedawca może zmniejszyć wysokość VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji gdy płatność jest realizowana z rachunku VAT oraz jest uregulowana przed terminem. Wysokość korzyści finansowej zostaje ustalona na podstawie specjalnego wzoru.

- projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że z konta VAT sprzedawca będzie mógł zapłacić również podatki dochodowe oraz składki ZUS.

- przesłanka należytej staranności – w uzasadnieniu do projektu do ustawy wskazano, iż „płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co ma bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.” Oznacza to, że korzystając z podzielonej płatności w przypadku zakupów od nieuczciwego podmiotu, nabywca powinien mieć możliwość obronić odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów i wyeliminować ryzyko posądzenia o współudział w wyłudzeniach VAT.

Sankcje za niestosowanie split payment

Dla nabywców jak i odbiorców nie stosujących się do obowiązkowego split payment ustawa przewiduje szereg kar finansowych.

Jeśli sprzedawca nie zamieści na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku, jeśli dana transakcja powinna być w ten sposób zapłacona, wówczas będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

W sytuacji, gdy nabywca nie zastosuje metody podzielonej płatności – mimo, że jest ona w danej sytuacji obowiązkowa, zostanie ukarany grzywną wynoszącą 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze – nie odliczy zatem podatku VAT.

powrót