SIMPLE S.A. - nowoczesne systemy ERP, HCM, CRM, BI!

Aktualności Aktualności

08-09-2021 -

Bon na cyfryzację

6 września ruszył konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych związanych z koniecznością dokonania zmian procesów i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Co to oznacza w praktyce? Dofinansowanie ma wspierać firmy z sektora MŚP, które zrealizują inwestycje informatyczne mające na celu rozwój i przygotowujące przedsiębiorstwo na ewentualne przyszłe, związane z epidemią, kryzysy. Istotne są zwiększenie konkurencyjności, usprawnienie procesów czy poprawę efektywności. Pomoc kierowana będzie w szczególności do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Nie zwlekaj! Sprawdź nasze rozwiązania, które pomogą Twojej firmie zwiększyć konkurencyjność i pozwolą na sprawne funkcjonowanie!

Skontaktuj się z nami - pomożemy Ci w przygotowaniu wniosku i zdobyciu funduszy na nasze rozwiązania!

kontakt@simple.com.pl tel 22 501 29 29


 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego),
  • zakup usług programistycznych,
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.


 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro przedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


 

Finansowanie

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 110 000 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych udzielany będzie przedsiębiorcom sektora MŚP wyłącznie w formie pomocy de minimis.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast minimalna kwota dofinansowania wynosi 51 000 zł.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.


 

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.


Terminy:

Ogłoszenie konkursu – 6 września 2021 r.

Start składania wniosków – 20 września 2021 r.

Zakończenie składania wniosków – 20 października 2021 r.*

WAŻNE:

*Termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu w sytuacji gdy kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (link1 ) udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Więcej informacji na -> PARP

powrót